واحد سازمانی
حیدر جعفری
نام کارمند :حیدر نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :کارشناس ورزش و تفریحات سالم شماره تماس :