واحد سازمانی
حسین قدس خواه
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:قدس خواه
سمت سازمانی :کارشناس منابع انسانی شماره تماس :