واحد سازمانی
سیدداود قریشی
نام کارمند :سیدداود نام خانوادگی:قریشی
سمت سازمانی :مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شماره تماس :