واحد سازمانی
فاطمه حسین اوغلی
نام کارمند :فاطمه نام خانوادگی:حسین اوغلی
سمت سازمانی :ناظر تاسیسات مکانیکی شماره تماس :