واحد سازمانی
جواد دهقان
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:دهقان
سمت سازمانی :کارشناس فناوری ‌اطلاعات شماره تماس :