واحد سازمانی
محمدرضا عباسی نامور
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:عباسی نامور
سمت سازمانی :مدیر امور مالی , مسئول مغایرت بانکی شماره تماس :