واحد سازمانی
سجاد سلامی
نام کارمند :سجاد نام خانوادگی:سلامی
سمت سازمانی :مسئول صندوق , مسئول تنظیم چک شماره تماس :