واحد سازمانی
محمد جواد غلامی اقدم
نام کارمند :محمد جواد نام خانوادگی:غلامی اقدم
سمت سازمانی :مسئول حراست فیزیکی شماره تماس :