واحد سازمانی
ایوب شه منظر
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:شه منظر
سمت سازمانی :مسئول GIS , مسئول طرح و گذربندی شماره تماس :