واحد سازمانی
سعید رسولی فرد
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:رسولی فرد
سمت سازمانی :خدمات داخلی شماره تماس :