واحد سازمانی
داریوش نوین
نام کارمند :داریوش نام خانوادگی:نوین
سمت سازمانی :سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :