واحد سازمانی
ابراهیم ورزیخورانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:ورزیخورانی
سمت سازمانی : رئیس اداره برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی شماره تماس :