واحد سازمانی
بهرام  نصیری
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:نصیری
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :