واحد سازمانی
صیاد  طاهری
نام کارمند :صیاد نام خانوادگی:طاهری
سمت سازمانی :سرپرست ناحیه , مسئول کارگاه امانی شماره تماس :