واحد سازمانی
نسترن باقر زاده
نام کارمند :نسترن نام خانوادگی:باقر زاده
سمت سازمانی :کارشناش امور قراردادها شماره تماس :