واحد سازمانی
سید عباس هاشمی
نام کارمند :سید عباس نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :