واحد سازمانی
امید دهقان دبیری
نام کارمند :امید نام خانوادگی:دهقان دبیری
سمت سازمانی :کارشناس طرح تفصیلی شماره تماس :