واحد سازمانی
مهسا فرشی
نام کارمند :مهسا نام خانوادگی:فرشی
سمت سازمانی :مسئول کنترل و تایید نقشه شماره تماس :