واحد سازمانی
زهره  پناهی
نام کارمند :زهره نام خانوادگی:پناهی
سمت سازمانی :مسئول امور مهندسین , مسئول کنترل کیفی شماره تماس :