واحد سازمانی
حکمعلی  قلیپور
نام کارمند :حکمعلی نام خانوادگی:قلیپور
سمت سازمانی :کارشناس خدمات شهری شماره تماس :