واحد سازمانی
فریده اصغری
نام کارمند :فریده نام خانوادگی:اصغری
سمت سازمانی :مدیر امور ارتباطات شماره تماس :