واحد سازمانی
جابر علیزاده
نام کارمند :جابر نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :