واحد سازمانی
مهندس بهرام نسیانی
نام کارمند :مهندس بهرام نام خانوادگی:نسیانی
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :