واحد سازمانی
شاهین پتکچی یوسفی
نام کارمند :شاهین نام خانوادگی:پتکچی یوسفی
سمت سازمانی :فرمانده پایگاه شماره تماس :