پنجشنبه 1 آذر 1397 _
  امروز
پنجشنبه
آذر 1397
1
قمری:14 ربيع الأول 1440

میلادی:22 نوامبر 2018
 
اوقات شرعی
 
تاریخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397     |     کد : 1392

مناقصه

آگهي مناقصه آزادشرایط آگهي مناقصه آزاد

توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری منطقه نه در سال 1397

پیشنهاد دهندگان می بایست عیناً مبلغ مورد اشاره شده در جدول زیر را به عنوان سپرده نقداً به حساب (سپرده)1006785132 بانک شهرواریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی معتبرارائه دهند.

ردیف

نام پروژه

برآورد اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

پايه

1

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 1  خاوران

-/4/895/820/035

-/245/000/000

همه پایه ها

2

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 2  خاوران

-/3/452/119/538

-/173/000/000

همه پایه ها

3

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 3  خاوران

-/4/375/422/396

-/219/000/000

همه پایه ها

4

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 1  ائل باغي

-/4/022/580/237

-/202/000/000

همه پایه ها

5

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 2  ائل باغي

-/3/748/524/424

-/188/000/00

همه پایه ها

6

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 3  ائل باغي

-/4/137/340/221

-/207/000/000

همه پایه ها

7

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه 4  ائل باغي

-/3/343/967/625

-/168/000/000

همه پایه ها

شرکت هایی که از طریق سازمان برنامه و بودجه در رشته کشاورزی پایه بندی شده اند مجاز هستند با همان شرایط شرکت های پایه بندی شده در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در همان رتبه اسمی در مناقصه شرکت نمایند

کمیسیون مناقصه های شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

ظرفیت عقد قرارداد برای تمامی شرکت کننده گان در مناقصات فضای سبز شهرداری تبریز در سال 97 ، یک قرارداد بوده و برنده گان مناقصات در نوبت اول به هیچ وجه حق شرکت در مناقصه مذکور را ندارند و درصورت شرکت یا برنده شدن مناقصه آنها باطل خواهد گردید و هزینه شرکت در مناقصه نیز استرداد نخواهد گردید.

به پیشنهادهای مخدوش – قلم خورده، مشروط و ناقص و خارج از چارچوب مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مناقصه موظف خواهد بود ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت ابلاغیه به منطقه ویا سازمان مربوطه مراجعه و آمادگی خود را جهت عقد قرارداد کتباً اعلام دارد در غیر اینصورت بمنزله انصراف از عقد قرارداد بوده و سپرده شرکت در مناقصه وی بنفع مناقصه گذار ضبط و از برنده دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد و برنده اول حق هرگونه ادعا به هر نحو را از خود ساقط می نماید.

7- در صورتی که قیمت پیشنهادی کمتر یا بیشتر از 10% نسبت به برآورد اولیه باشد جهت تصمیم گیری به کمیته فنی مناقصات فضای سبز شهرداری تبریز ارجاع خواهد شد.

8- قیمت پیشنهادی در فرم مخصوص و به دو صورت عددی و حروفی نوشته خواهد شد که هر دو باید منطبق بر یکدیگر باشند. در صورت مغایرت ، پاکت ارائه شده مخدوش محسوب خواهد شد.

9- کلیه اوراق ارائه شده مناقصه می بایستی به مهر و امضاء نماینده مجاز شرکت ممهورگردد در غیر اینصورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.

10- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار طرف قرارداد خواهد بود.

1 1 - در هنگام عقد قرارداد، تضمین لازم توسط برنده مناقصه بمیزان 10% قرارداد بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی خواهد بود و پیمانکار می بایست از تاریخ دریافت ابلاغ بعنوان برنده مناقصه ، مبلغ تضمین را ظرف مدت یک هفته ارائه نماید.

12- مبنای محاسبه، فهرست بهاء (پیمان نامه سال 97) سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز می باشد.

13- مبنای پرداخت حقوق بر اساس بخشنامه سال 1397 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خواهد بود که فعلاً بصورت علی الحساب براساس بخشنامه سال96 به اضافه 10%، برآورد شده است.

14- شرکت کنندگان در مناقصه نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات باشد.

15- هیچگونه تعدیل و آحاد بهاء و ما به التفاوت مصالح منظور نخواهد شد.

16-با توجه به اینکه هر شرکت فضای سبزتنها مجاز به عقد یک قرارداد در مناقصه های فضای سبز می باشد فلذا هریک از شرکت های واجد شرایط در صورت برنده شدن در یکی از نواحی فضای سبز تبریز تکمیل ظرفیت شده و مابقی پیشنهادهای شرکت مذکور در سایر نواحی مفتوح نخواهد شد.

17- برابر تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز کلیه تعرفه های مرتبط به قراردادهای این مناقصه ها  بعهده پیمانکار خواهد بود که لازم است در قیمت پیشنهادی توسط پیمانکاران لحاظ گردد.

18- کلیه حق و حقوق کارگران و حق سنوات طبق قوانین کار توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد.

19- سپرده شرکت در مناقصه بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی بوده و سایر مدارک مورد قبول نمی باشد.

20- چنانچه شرکت کنندگان پس از واریز سپرده ، از ارائه اسناد و مدارک برای شرکت در مناقصه خودداری نمایند وجوه سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط گردیده و استرداد نخواهد شد و تمامی بندهای ذکر شده برای طرفین لازم الاجرا بوده و هرگونه ادعای جهل و بی اطلاعی به هر نحو در هیچ مرجع و سازمانی مسموع نخواهد بود.

21- در صورت تامین تانکر آب توسط کارفرما اجاره تانکر براساس تعرفه قیمت سازمان موتوری شهرداری تبریز از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

22- کلیه اسناد و مدارک درخواستی در پاکت ((الف)) و قیمت پیشنهادی در پاکت ((ب)) ارائه خواهد شد و روی هر دو پاکت نام – آدرس شرکت کننده – موضوع مناقصه حتماً درج شده و به دبیرخانه سازمان تحویل داده شود.

ضمناٌ آخرین مهلت تحویل پاکت ها راس ساعت 14:30روز سه شنبهمورخه 97/2/25بوده و کلیه پیشنهاد ها ازروز چهارشنبه مورخه 97/2/26راس ساعت12مفتوح و بررسی خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مناقصه آزاد می باشد.     

الف: مدارک مورد نیاز برای پاکت الف:                                               

1- اصل سپرده شرکت در مناقصه

2- اوراق و شرایط مناقصه که به تایید و امضاء صاحب یا صاحبان امضاء رسیده باشد.

3- کپی اساسنامه شرکت – آخرین تغییرات حاوی امضاء های مجاز برای اشخاص حقوقی و کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی– اصل دفترچه پیمان فضای سبز سال 97 ممهور و امضا شده توسط شرکت کننده

4- کپی رتبه بندی –صلاحیت اداره کار- مدارک پایه بندی برنامه و بودجه برای شرکت های مشمول موضوع

ب: مدارک مورد نیاز برای پاکت ب:

فرم مخصوص ارائه پیشنهاد

علی مدبرخاک نژاد

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز و زیبا سازی


نیما صادقی
نوشته شده در   سه شنبه 18 ارديبهشت 1397  ساعت  12:29   توسط   نیما صادقی    تعداد بازدید  339
ویرایش شده در سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 ساعت 12:47 توسط نیما صادقی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :