پنجشنبه 7 اسفند 1399 _
مهندس بهرام نسیانی شهردار منطقه 9 تبریز
مهندس بهرام نسیانی شهردار منطقه 9 تبریز
زیبایی های شهرک خاوران
زیبایی های شهرک خاوران
پروژه های عمرانی و خدماتی
پروژه های عمرانی و خدماتی
مراسم، نشست ها، افتتاحیه، بازدید، جشن ها
مراسم، نشست ها، افتتاحیه، بازدید، جشن ها
راهپیمایی و تظاهرات
راهپیمایی و تظاهرات
گزارش های تصویری
گزارش های تصویری