واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:قدس خواه
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :