واحد سازمانی
نام کارمند :فاطمه نام خانوادگی:صفری
سمت سازمانی :مسئولGIS شماره تماس :