واحد سازمانی
حامد امجدی
نام کارمند :حامد نام خانوادگی:امجدی
سمت سازمانی :مسئول طرح و گذربندی شماره تماس :