واحد سازمانی
محمدرضا رضایی
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:رضایی
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی شماره تماس :