واحد سازمانی
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:رضایی
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی شماره تماس :