واحد سازمانی
نام کارمند :سیدداود نام خانوادگی:قریشی
سمت سازمانی :مدیر امور ارتباطات , مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شماره تماس :