واحد سازمانی
نام کارمند :محمود نام خانوادگی:قاسمی
سمت سازمانی :کارشناس برق شماره تماس :