واحد سازمانی
نام کارمند :سیدمهدی نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :مدیر املاک شماره تماس :