واحد سازمانی
امیر دستوری
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:دستوری
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات و خدمات داخلی شماره تماس :