واحد سازمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:دستوری
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات و خدمات داخلی شماره تماس :