واحد سازمانی
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:دهقان
سمت سازمانی :مدیر انفورماتیک شماره تماس :