واحد سازمانی
نام کارمند :جمشید نام خانوادگی:اسدیان
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :