واحد سازمانی
سیروس مختاری
نام کارمند :سیروس نام خانوادگی:مختاری
سمت سازمانی :معاونت شهرسازی و معماری شماره تماس :