واحد سازمانی
محمد رضا عباسی ناصر
نام کارمند :محمد رضا نام خانوادگی:عباسی ناصر
سمت سازمانی :معاونت خدمات شهری شماره تماس :