واحد سازمانی
اسلام زارع
نام کارمند :اسلام نام خانوادگی:زارع
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز , مدیر تفرجگاه ائل باغی شماره تماس :