واحد سازمانی
نام کارمند :اسلام نام خانوادگی:زارع
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز , مدیر تفرجگاه ائل باغی شماره تماس :