واحد سازمانی
جعفر محمود نژاد
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:محمود نژاد
سمت سازمانی :کارشناس فنی شهرسازی شماره تماس :