واحد سازمانی
نام کارمند :سیامک نام خانوادگی:نجف زاده
سمت سازمانی :کارشناس و جانشین املاک شماره تماس :