واحد سازمانی
میثم صدیقی
نام کارمند :میثم نام خانوادگی:صدیقی
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :
e.k.harasat@tabriz..ir