واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:بهروز مهر
سمت سازمانی :مسئول امور پیگیری دفتر شهردار شماره تماس :