واحد سازمانی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:صمدی کرگان
سمت سازمانی :مسئول کنترل کیفی شماره تماس :