واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:زینالی
سمت سازمانی :مدیر امور مالی شماره تماس :