واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:مهدی پور
سمت سازمانی :معاونت شهرسازی و معماری شماره تماس :