واحد سازمانی
الناز خیاط صبحی
نام کارمند :الناز نام خانوادگی:خیاط صبحی
سمت سازمانی :کارشناس آمار و کنترل پروژه شماره تماس :