واحد سازمانی
مقصود خدایاری
نام کارمند :مقصود نام خانوادگی:خدایاری
سمت سازمانی :مدیر برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :