واحد سازمانی
نام کارمند :رعنا نام خانوادگی:قاسمی ترکان
سمت سازمانی :مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شماره تماس :