واحد سازمانی
فرامرز رمضان زاده
نام کارمند :فرامرز نام خانوادگی:رمضان زاده
سمت سازمانی :مسئول ماده صد , مدیر حمل و نقل و ترافیک شماره تماس :